Apologist Ken Ham’s response to atheists, skeptics who ‘scoff’ at Noah’s Ark